หัวข้อการประชุมวิชาการ

  • Postharvest Safety
  • Postharvest Biology
  • Postharvest Logistics
  • Postharvest Machinery

งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11
11th National Postharvest Technology Conference 2013

จัดโดยศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11

เวทีวิชาการบูรณาการศาสตร์งานวิจัยด้าน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งพืชสวน พืชไร่ และเนื้อสัตว์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ติดตามความก้าวหน้า และถ่ายทอดเทคโนโนลยี สร้างเครือข่ายอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ภาคเอกชน